PDF Drukuj
Szkoła przystąpiła do Projektu Współfinansowanego z Funduszy Unii Europejskiej realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
 
Celem ogólnym projektu jest podniesienie umiejętności kluczowych u dzieci z dysfunkcjami wzroku, słuchu, narządów ruchu i zaburzeniami intelektualnymi w stopniu lekkim i z niezdiagnozowanymi trudnościami - uczniów II etapu edukacyjnego.
Cele szczegółowe to:
  • tworzenie uczniom, u których zdiagnozowano trudności w uczeniu się matematyki, przyrody, informatyki i języka angielskiego warunków do podwyższania ocen szkolnych poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych a także zajęć specjalistyczno – rewalidacyjnych
  • wspieranie uczniów w rozwoju ich potencjału intelektualnego i zainteresowań ukierunkowanych na kompetencje kluczowe poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych
  • wzmocnienie oferty edukacyjnej szkoły o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne
  • umożliwienie nauczycielom nieograniczonego dostępu do materiałów edukacyjnych (zeszyty ćwiczeń) w zakresie kompetencji kluczowych, w tym dla uczniów z dysfunkcjami słuchu, wzroku, narządów ruchu, intelektualnym w stopniu lekkim oraz uczniów z niezdiagnozowanymi trudnościami w nauce
  • wzmocnienie oferty edukacyjnej poprzez łączenie wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji poprzez udział uczestników programu w 10 godzinach zajęć w terenie
  • wsparcie rodzica dziecka z dysfunkcją, zagrożonych patologią społeczną w zakresie wiedzy i umiejętności edukacyjnych poprzez konsultacje specjalistyczne
  • podniesienie jakości zarządzania i efektywności procesu edukacyjnego poprzez wprowadzenie e – dziennika.
W projekcie udział bierze 16 uczniów II etapu edukacyjnego w roku szkolnym 2010/2011 tj. uczniów klas czwartych i piątych.
Zajęcia będą odbywać się przez 32 tygodnie w terminie od 01.09.2010 roku do 25.06.2011 roku.
Przewidywany jest udział 2 uczniów ze szkoły z najwyższą frekwencją i wynikami w nauce w turnusie wypoczynkowym w miesiącach czerwiec/lipiec 2011.
 
Szczegółowe informacje o programie na stronie www.wdrodzedosukcesu.pl
 

12 kwietnia 2012 roku, podczas konferencji podsumowującej realizację programu „W drodze do sukcesu”, nasza szkoła została wyróżniona i uhonorowana nagrodą w postaci multimedialnego zestawu do prowadzenia zajęć. (więcej informacji)

 
 Szkoła Podstawowa
 w Janikowie

ul. Biskupa Michała Kozala 3
88-160 Janikowo
tel./fax (52) 3514-448
tel./fax (52) 3514-446
mail: spjanikowo@janikowo.com.pl